START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie protestu kuratorów

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
w sprawie protestu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zaplanowanego na 15 września 2022r. pod Sejmem RP


Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce popiera protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych mający odbyć się 15 września 2022r. pod Sejmem RP. Protestujący kuratorzy domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń i zwrotu kosztów ponoszonych prywatnie na cele służbowe, prawnego uregulowania zasad wykonywania zawodu kuratora, w szczególności uznania go za zawód o szczególnym charakterze i ustalenia standardów pracy uwzględniających realną ilość i czas wykonywania zadań, doposażenie techniczne zespołów kuratorskich w sprzęt teleinformatyczny celem możliwości wykonywania pracy zdalnej i dostępu do baz danych, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW oraz zagwarantowania niezależności samorządu kuratorskiego.

Kurator sądowy to niezwykle ważny organ pomocniczy sądu. Dzięki wizytom kuratorów w środowisku rodzinnym i stałym nadzorom nad rodziną, sędzia ma bezpośrednią wiedzę o aktualnej sytuacji, dzięki czemu może podjąć najlepszą decyzję w sprawach między innymi pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dzieci, o kontaktach rodzica z dziećmi. W bardzo trudnych przypadkach, gdy dobro dziecka jest zagrożone kurator uczestniczy w kontaktach rodzica z dzieckiem czy wykonuje orzeczenia sądu opiekuńczego związane z odebraniem dziecka. Kurator nie tylko kontroluje poczynania członków rodziny, ale również służy pomocą ofiarom przemocy w rodzinie poprzez pokierowanie do odpowiednich służb pomocowych, złożenie zawiadomienia o przestępstwie, branie udziału w grupach roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach Niebieskiej Karty. Kurator sprawuje również nadzór nad osobami nieletnimi, uzależnionymi od alkoholu i środków odurzających, kontroluje opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi . Wykonuje także wywiady w miejscu zamieszkania osób chorych psychicznie i wymagających umieszczenia w domach pomocy społecznej na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Kuratorzy w sprawach karnych wykonują liczne dozory, w szczególności skazanych na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i skazanych na warunkowym zwolnieniu. Wszystkie wykonywane czynności i płynące z nich wnioski kuratorzy muszą należycie udokumentować w sprawozdaniach z dozoru i nadzoru lub wywiadach środowiskowych.

Do wykonywania zawodu kuratora, oprócz kwalifikacji związanych z ukończeniem studiów wyższych, odbytej aplikacji i zdanego pozytywnie egzaminu pisemnego oraz ustnego potrzeba szczególnych predyspozycji - osobistego zaangażowania, empatii, ale również umiejętności podejmowania efektywnych działań w trudnych, konfliktowych sytuacjach bez ujawniania negatywnych emocji. Czas pracy kuratora jest nienormowany- swoje obowiązki może wykonywać od godziny 7.00 do 22.00, jak również w dni wolne i święta. Nierzadko bywa w miejscach niebezpiecznych dla zdrowia i życia, w środowiskach trudnych i patologicznych.

Z tych wszystkich względów zawód kuratora musi być właściwie uregulowany prawnie i doceniony finansowo. Braki kadrowe kuratorów prowadzą bowiem do znacznego wydłużenia procedur w sprawach rodzinnych, które wymagają podejmowania sprawnych decyzji w reakcji na dynamiczne zmiany sytuacji rodzinnej wymagających natychmiastowej interwencji. W sprawach karnych zaś uniemożliwiają należyte sprawowanie kontroli nad wykonaniem kar, co niweczy podstawowy cel wymiaru sprawiedliwości, jakim jest prawidłowe wykonanie wydanego przez sąd wyroku i resocjalizacja skazanych. Braki sprzętowe utrudniają kuratorom prowadzenie dokumentacji ich czynności.

Jeśli Państwu Polskiemu zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości postulaty Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych muszą zostać spełnione. Sama bowiem zmiana przepisów proceduralnych, czy zaostrzanie kar nie odniesie skutków, jeśli organy pomocnicze, wykonujące orzeczenia sądowe i pomagające podejmować decyzje w toczących się sprawach, nie będą mogły wykonywać swych obowiązków sprawnie- z uwagi na braki kadrowe, i na wysokim poziomie merytorycznym- z powodu małej atrakcyjności finansowej tego zawodu w stosunku do ilości obowiązków, dużej odpowiedzialności za podjęte decyzje i pracy w trudnych emocjonalnie i stresujących warunkach.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Prezes Ewa Ważny SSO w Gdańsku


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-09-11
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet