START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw poz. 956 z dnia 29 maja 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy było wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie w aspekcie cywilnoprawnym. Znane i stosowane w praktyce na podstawie art.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218) postępowanie dotyczące zobowiązania osoby, która zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy czyni uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, do opuszczenia mieszkania uzyskuje status postępowania odrębnego, w założeniu mającego przebiegać sprawniej aniżeli obowiązujące. Właściwym sądem do rozpoznania wniosku będzie sąd rejonowy wydział cywilny. Poprzedzić je może izolacja osoby stosującej przemoc, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, od tej osoby, polegająca na wydaniu przez Policję lub Żandarmerię Wojskową (w stosunku do żołnierza), nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na okres 14 dni, który to czas może zostać przedłużony przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Wydanie takiego nakazu lub zakazu podlega kontroli sądu. Zobowiązanie orzekane przez sąd również ulega rozszerzeniu na zobowiązanie do opuszczenia nie tylko wspólnie zajmowanego mieszkania, ale i jego bezpośredniego otoczenia a także może polegać na orzeczeniu zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Dla osiągnięcia wskazanego celu ustawa, poza k.p.c., nowelizuje wskazaną wyżej ustawę, a także ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431), ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r . poz. 755, z późn. zm.) - tu w zakresie zwolnienia wnioskodawcy od kosztów sądowych w sprawach, o których mowa w art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wkroczenia - tu zaś w zakresie wprowadzenia nowego typu wykroczenia za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, bądź orzeczonego przez sąd postanowienia. Postępowanie o to popełnienie takiego wykroczenia będzie toczyło się w trybie przyspieszonym.

Ustawa przewiduje zobowiązanie sądu opiekuńczego, po otrzymaniu od Policji lub Żandarmerii Wojskowej zawiadomienia o wydaniu nakazu lub zakazu wobec osoby stosującej przemoc, która zamieszkuje z osobami małoletnimi, do wszczęcia postępowania z urzędu i orzeczenia bezzwłocznie w przedmiocie zabezpieczenia w zakresie uregulowania sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi. Sąd opiekuńczy w ramach tego postępowania będzie, między innymi, decydował o prawie do kontaktów osoby stosującej przemoc z dotkniętym tą przemocą małoletnim (art. 755 z indeksem 4 k.p.c.) Regulacja ta ma na celu ochronę dobra i bezpieczeństwa małoletnich, co bezsprzecznie wymaga szybkiego działania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 30 listopada 2020 r.

Należy jednak mieć na uwadze, że Senat RP podjął prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania niektórych z przepisów przedmiotowej ustawy, a jedną z propozycji jest skrócenie vacatio legis, nie jest zatem wykluczone, że ustawa ta wejdzie w życie 1 września 2020 r. zgodnie z aktualną treścią projektu ustawy (druk senacki nr 138).


   Pobierz plik: USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2020-05-30
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet