START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1469 z dnia 6 sierpnia 2019 r., opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzane zmiany mają w zamierzeniu spowodować skrócenie czasu trwania postępowania oraz usprawnienie jego przebiegu, w tym przeciwdziałać tzw. obstrukcji procesowej (przykładowo możliwość zwrotu pisma bez nadania biegu, kara grzywny w wypadku nadużycia przez stronę prawa procesowego). Pojawiają się nowe rozwiązania dotyczące doręczania pism sądowych (doręczanych także przez komornika). Zasadą będzie wydawanie postanowień przez sąd na posiedzeniu niejawnym z uzasadnianiem ich w wypadku gdy podlegają one zaskarżeniu oraz na wniosek strony. Spory wokół brzmienia art. 517 k.p.c. dotyczące terminu do sporządzenia uzasadnienia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie w postępowaniu nieprocesowym, staną się bezprzedmiotowe, wobec uchylenia tego przepisu i przyjęcia ogólnej zasady, sporządzania uzasadnienia w takich przypadkach w terminie 14 dni, zgodnie z brzmieniem nowelizowanego art. 387 § 2 k.p.c.

Pojawia się instytucja organizacji postępowania. Przepisy ją statuujące służyć mają przygotowaniu sprawy do rozpoznania przez sąd bez zbędnej zwłoki, stąd określone nimi rygory dla stron, przykładowo obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew, której niezłożenie skutkować ma wydaniem wyroku zaocznego. W jej ramach to również przygotowanie planu rozprawy, położenie nacisku na ugodowy sposób rozstrzygnięcia.

Wprowadza się uzależnienie możliwości wniesienia środka zaskarżenia od złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, który został poddany określonym wymogom, w tym przez obowiązek jego opłacenia w wysokości 100 złotych, która to opłata będzie zaliczana na poczet środka zaskarżenia w przypadku jego wniesienia.

Należy zwrócić uwagę na zmiany dotyczące wynagradzania biegłych. Nowela obejmuje nadto szereg innych zmian, w określonej części nie wpływających na czynności wykonywane przez sędziów rodzinnych. Konsekwencją zmian w k.p.c. jest też nowelizacja innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy dni od dnia ogłoszenia, jednak niektóre z rozwiązań w ramach k.p.c., już w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


   Pobierz plik: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-08-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet